Cel zbierania danych osobowych
I cel serwisu

Administratorem serwisu i właścicielem strony www.bookoflists.pl jest

VALKEA MEDIA S.A
ul. Ficowskiego 15
01-747 Warszawa
NIP:525-21-77-350
KRS: 0000291933
REGON 016319485

Nadrzędnym celem Valkea Media jest działalność w oparciu o przepisy prawa i stworzenie publikacji – BOOK OF LISTS, która w wiarygodny sposób odzwierciedla i stanowi źródło cennych informacji na temat polskiego rynku w wielu sektorach gospodarki.

Sektory gospodarki podzielone zostały na 9 kategorii, w której znajduje się 50 list rankingowych.
Informacje udostępnione na stronie www.bookoflists.pl są przeniesieniem danych z publikacji wydawanej w postaci drukarskiej.

Każda osoba prawna, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej lub inne podmioty gospodarcze, które wyrażają chęć przystąpienia do rankingu mogą zamieścić swoje dane dobrowolnie, szczegółowy sposób zamieszczania danych podany został w Regulaminie serwisu.
Rejestrując się na stronie FIRMA oświadcza, że przyjęła do wiadomości i wyraża zgodę aby dane zamieszczone dobrowolnie – włączając w to informacje poufne były dostępne dla innych Użytkowników strony.

Użytkownikiem serwisu jest też każda osoba fizyczna, która z własnej woli korzysta ze strony oraz dokonuje zakupu bazy danych.

Polityka prywatności

 1. Valkea Media S.A. przetwarza dane osobowe z poszanowaniem polityki prywatności i ochrony danych osobowych zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa –
  Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku, o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002, Nr 101, poz 926 z późn. Zm.) zwanych dalej „Ustawą”.
 2. Zgodnie z art. 32 Ustawy – osobom fizycznym, które są Użytkownikami serwisu przysługuje prawo do
  • Kontroli, wglądu i żądania informacji odnośnie przetwarzania swoich danych osobowych
  • Uzupełnienia, uaktualnienia sprostowania lub usunięcia swoich danych, jeżeli są niekompletne, nieaktualne lub nieprawdziwe
  • Czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania
 3. W tym celu prosimy o kontakt z administratorem na e-mail: bookoflists@valkea.com lub listem poleconym do siedziby naszej firmy : VALKEA MEDIA S.A., ul. Ficowskiego 15, 01-747 Warszawa (z dopiskiem Book of Lists).
 4. W nawiązaniu do nadrzędnego celu osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej – objęte powyższą publikacją udostępniają swoje dane w tym także dane osobowe dobrowolnie.
 5. W nawiązaniu do Ustawy o Ochronie Danych Osobowych Administrator na żądanie organów Państwa na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań ma prawo udostępnić dane osobowe Użytkowników.
 6. Użytkownik ma obowiązek aktualizować dane po każdej zmianie tych danych.
 7. Administrator systemu dane te będzie wykorzystywał do aktualizowania informacji w rankingach oraz tworzenia wizerunku polskiego biznesu. Rankingi te mogą być przez Valkea Media wykorzystywane przy tworzeniu innych publikacji biznesowych oraz raportów statystycznych.

Sposób zbierania danych

 1. Dane zbierane za pośrednictwem serwisu www.bookoflists.pl można podzielić na dane : świadomie podawane przez Użytkownika serwisu, aby zapewnić użytkownikowi/ firmie występowanie w listach rankingowych
 2. W sposób bierny – zbierane są dane statystyczne.
  Dane te zawierają informacje na temat : adresu IP, lokalizacji geograficznej (kraj, region, miasto), typie i języku przeglądarki, rozdzielczości ekranu komputera i inne dane, które Administrator zobowiązuje się wykorzystywać tylko i wyłącznie w celach technicznych lub statystycznych.

Hasło i Login do serwisu bookoflist.pl

 1. Użytkownicy, którzy dokonali rejestracji otrzymują mailem hasło i login do swojego konta. Administrator nie bierze odpowiedzialności za nieprawidłowe zabezpieczenie Hasła i wynikające z tego skutki jak również nie wyraża zgody na udostępnianie/ dzielenie się hasłem z osobami trzecimi.
 2. W przypadku gdyby padło podejrzenie, że hasło zostało wykradzione, zaleca się natychmiast informować Administratora o każdym nadużyciu w stosunku do loginów i haseł, naruszeniu prywatności Użytkownika. W tym celu proszę o wysłanie e-maila na adres: bookoflists@valkea.com

Bezpieczeństwo danych – ochrona informacji, płatność kartą, pliki cookies

 1. Administrator przetwarza dane i przechowuje informacje pozyskane przez serwis www.bookoflists.pl z zachowaniem odpowiednich środków bezpieczeństwa według wymagań polskiego prawa.
 2. Pliki „cookies” służą do identyfikacji strony Użytkownika, zapamiętania jej ustawień oraz ułatwienia nawigacji na Stronie.
 3. Każdy Użytkownik może samodzielnie kontrolować (przeglądać, kasować) pliki „cookies” na komputerze, którego używa. Niezależnie jednak obecnie dostępne przeglądarki internetowe pozwalają na blokadę zapisu plików „cookies”.
  Może się wówczas zdarzyć, że niektóre części strony nie będą działać poprawnie.
 4. Płatności kartą kredytową są dokonywane przez bezpieczny system autoryzacji kart przez centrum autoryzacyjne E-CARD i przy współpracy z bankiem, który wydał kartę.
 5. W żadnym wypadku Valkea Media S.A. nie przechowuje ani nie ma dostępu do danych numerów kart czy danych dostępu do konta bankowego, którymi dokonywane są transakcje.

Zmiany w polityce prywatności

 1. Valkea Media S.A zastrzega sobie prawo do zmiany polityki prywatności i opublikowania ich na stronie serwisu www.bookoflist.pl
 2. Każdy Użytkownik wchodząc na stronę www.bookoflists.pl oświadcza, że akceptuje warunki dotyczące korzystania, jak również zapoznał się z polityką prywatności.