Regulamin
Serwisu

Niniejszy regulamin zawiera prawa i obowiązki świadczenia usług drogą elektroniczną za pośrednictwem strony internetowej : www.bookoflists.pl przez VALKEA MEDIA S.A. z siedzibą przy ulicy Ficowskiego 15, 01-747 Warszawa, wpisaną pod numerem KRS 0000291933 wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st Warszawy, X11 Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego o numerze identyfikacji podatkowej (NIP):525-21-77-350 i kapitale zakładowym w wysokości 2 026 151,00 PLN zwaną dalej Administratorem.

Regulamin stworzony został w nawiązaniu do przepisów prawnych obowiązujących na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

Definicje

W regulaminie zastosowane zostały następujące pojęcia:

 • Administrator – podmiot świadczący usługę za pośrednictwem strony internetowej: www.bookoflist.pl, którym jest Valkea Media S.A.
 • Publikacja – oznacza polsko – angielską drukowaną publikację wydawaną przez Valkea Media S.A. w postaci rocznika „Book of Lists” wydawaną w formie rankingów. Prezentuje ona ponad 1 tys. najlepiej prosperujących firm z 50 sektorów biznesu w Polsce. Publikacja dystrybuowana jest w nakładzie 15 tys. egzemplarzy. Informacje udostępnione na stronie www.bookoflists.pl są przeniesieniem danych z publikacji wydawanej w postaci drukarskiej.
 • Ranking – oznacza klasyfikację podmiotów w publikacji według kryterium, które jest oddzielne do każdej listy i pozwala zaprezentować firmy w postaci graficznej.
 • Do bezpłatnego rankingu może przystąpić każda firma, która w dalszej części nazywana jest Użytkownikiem.
 • Użytkownik – wyróżnione są dwa typy użytkowników serwisu:
  1. jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej lub inne podmioty gospodarcze, która dobrowolnie wyraża chęć przystąpienia do rankingu i zamieszcza swoje dane bezpłatnie wypełniając formularz w zakładce Dodaj firmę.
  2. każda osoba fizyczna posiadająca zdolność do czynności prawnych, która z własnej woli korzysta ze strony w celach uzupełnienia ankiety do publikacji
 • Serwis – bookoflists.pl
 • Formularz – formularz w wersji elektronicznej, który jest wypełniany przez firmy, w celu uzupełnienia swoich danych, które podawane są w rankingach.

Uczestnictwo w serwisie

Serwis http://www.bookoflists.pl jest dostępny dla każdej osoby odwiedzającej stronę internetową.

 1. Uczestnikami serwisu są jego Użytkownicy wymienieni w regulaminie.
 2. Wyróżnia się następujący dostęp do serwisu:
  • Bezpłatny dla Firm które chcą opublikować dane do rankingu

Zasady udziału w rankingach

 1. Firma, która chce dobrowolnie umieścić dane w serwisie i mieć dostęp do formularzy ankiet powinna w tym celu skorzystać z linku https://bookoflists.pl/zaloguj-sie/
 2. Po wypełnieniu formularza rejestracyjnego na podany adres e-mail przesyłane są dane logowania oraz komunikat z linkiem aktywującym konto.
 3. Użytkownik ma możliwość edycji swoich danych. Valkea Media S.A. zapewnia Firmom możliwość dostępu, przeglądania, edycji, usunięcia tylko swoich danych z rankingów.
 4. Nie przysługuje użytkownikom prawo do zmiany danych, które ich nie dotyczą bezpośrednio.
 5. Administrator systemu dane te będzie wykorzystywał do aktualizowania informacji w rankingach oraz tworzenia wizerunku polskiego biznesu. Rankingi te mogą być przez Valkea Media S.A. wykorzystywane przy tworzeniu innych publikacji biznesowych oraz raportów statystycznych.
 6. Akceptacja Regulaminu przez Użytkownika jest równoznaczna ze złożeniem oświadczeń następującej treści:
  1. Zapoznałem się z Regulaminem i akceptuję wszystkie jego postanowienia
  2. Dobrowolnie przystąpiłem do korzystania z usług Serwisu
  3. Dane zawarte w formularzu rejestracyjnym są zgodne z prawdą
  4. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Administratora przekazanych w formularzu rejestracyjnym, dla celów należytego wykonania umowy o świadczeniu usług drogą elektroniczną
  5. Wyrażam zgodę na otrzymywanie wiadomości marketingowych przesyłanych przez Administratora

Polityka prywatności

 1. Valkea Media S.A. przetwarza dane osobowe z poszanowaniem polityki prywatności i ochrony danych osobowych zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa
 2. Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku, o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002, Nr 101, poz 926 z późn. Zm.) zwanych dalej „Ustawą”.
  • Zgodnie z art. 32 Ustawy osobom fizycznym, które są Użytkownikami serwisu przysługuje prawo do:
   1. Kontroli , wglądu i żądania informacji odnośnie przetwarzania swoich danych osobowych
   2. Uzupełnienia, uaktualnienia sprostowania lub usunięcia swoich danych, jeżeli są niekompletne, nieaktualne lub nieprawdziwe
   3. Czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania.
  • W tym celu prosimy o kontakt z administratorem na adres e-mail: bookoflists@valkea.com lub listem poleconym do siedziby naszej firmy : VALKEA MEDIA S.A., Ficowskiego 15, 01-747 Warszawa (z dopiskiem Book of Lists) .
  • W nawiązaniu do nadrzędnego celu osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej objęte powyższą publikacją udostępniają swoje dane dobrowolnie.
 3. W nawiązaniu do Ustawy o Ochronie Danych Osobowych Administrator na żądanie organów Państwa na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań ma prawo udostępnić dane osobowe Użytkowników.
 4. Użytkownik ma obowiązek aktualizować dane po każdej zmianie tych danych.

Podział list rankingowych

Rankingi podzielone są na następujące sektory gospodarki:

 • Usługi dla firm
 • Budownictwo i nieruchomości
 • Usługi Finansowe
 • Motoryzacja i Transport
 • Edukacja
 • Informatyka i Telekomunikacja
 • Turystyka i wypoczynek
 • Inne
 • Przewodnik Informacyjny

W których znajdują się następujące listy:

 1. DZIAŁ USŁUGI DLA FIRM
  1. Firmy HR – Executive Search
  2. Firmy HR – Selekcja & Rekrutacja
  3. Firmy HR – Agencje pracy tymczasowej
  4. Firmy audytowe i księgowe
  5. Organizatorzy targów w Polsce
  6. Firmy business consulting
  7. Firmy IT consulting
  8. Firmy pozyskujące dotacje unijne
  9. Firmy doradztwa podatkowego
  10. Firmy prawnicze
  11.  Firmy badania rynku
  12. Dostawcy informacji biznesowej
  13. Centra certyfikacji
  14. Firmy tłumaczeniowe
  15. Firmy cateringowe
  16. Firmy ochrony
  17. Firmy Public Relations
  18. Agencje reklamowe
  19. Firmy marketingu bezpośredniego
  20. Domy mediowe
 2. DZIAŁ BUDOWNICTWO I NIERUCHOMOŚCI
  1. Agencje nieruchomości komercyjnych
  2. Deweloperzy nieruchomości komercyjnych – powierzchnie biurowe
  3. Powierzchnie biurowe w Polsce
  4. Deweloperzy nieruchomości komercyjnych – powierzchnie handlowo-usługowe
  5. Centra handlowe
  6. Generalni wykonawcy
  7. Firmy zarządzające projektem budowlanym
  8. Obiekty targowe
  9. Firmy zarządzające nieruchomościami
  10. Deweloperzy powierzchni magazynowych
  11. Operatorzy powierzchni magazynowych
  12. Powierzchnie magazynowe w Polsce
  13. Firmy architektoniczne
 3. DZIAŁ USŁUGI FINANSOWE
  1. Banki komercyjne
  2. Domy maklerskie
  3. Firmy windykacyjne
  4. Firmy faktoringowe
  5. Fundusze emerytalne
  6. Banki i doradcy inwestycyjni
  7. Towarzystwa funduszy inwestycyjnych
  8. Firmy leasingowe
  9. Towarzystwa ubezpieczeń majątkowych
 4. DZIAŁ MOTORYZACJA I TRANSPORT
  1. Firmy zarządzające flotami samochodów
  2. Firmy wypożyczające samochody
  3. Firmy kurierskie
  4. Firmy przeprowadzkowe
  5. Firmy transportowe, spedycyjne i logistyczne
 5. DZIAŁ EDUKACJA
  1. Firmy szkoleniowe
  2. Szkoły językowe
  3. Największe szkoły biznesowe
  4. Programy MBA
 6. DZIAŁ INFORMATYKA I TELEKOMUNIKACJA
  1. Operatorzy telekomunikacyjni
  2. Dostawcy internetu
  3. 3. Producenci oprogramowania
  4. 4. Dystrybutorzy sprzętu i oprogramowania komputerowego
  5. Integratorzy systemów komputerowych
 7. DZIAŁ TURYSTYKA I WYPOCZYNEK
  1. Linie lotnicze obsługujące Polskę
  2. Hotele cztero- i pięciogwiazdkowe w Polsce
  3. Firmy travel -management
 8. DZIAŁ INNE
  1. Prywatne przychodnie i szpitale w Warszawie
  2. Parki technologiczne
  3. Farmy wiatrowe
 9. DZIAŁ PRZEWODNIK INFORMACYJNY
  1. Specjalne Strefy Ekonomiczne w Polsce
  2. Najwięksi inwestorzy w specjalnych strefach ekonomicznych
  3. Ambasady
  4. Organizacje biznesowe
  5. Izby handlowe
  6. Jednostki administracji terenowej
  7. Instytucje państwowe

Typy danych podawanych w formularzach

Użytkownicy serwisu – FIRMY, którzy dobrowolnie chcą przystąpić do udziału w rankingu wypełniają samodzielnie w formularzu następujące typy danych:

 • PEŁNA NAZWA FIRMY
 • NR KRS
 • ADRES STRONY WWW
 • LICZBA ZATRUDNIONEGO PERSONELU
 • PRZYCHODY OGÓŁEM  ( w mln w danym roku kalendarzowym ) z działalności głównej
 • IMIĘ I NAZWISKO WŁAŚCICIELA FIRMY
 • IMIĘ I NAZWISKO SZEFA FIRMY
 • TYTUŁ SZEFA FIRMY
 • NAZWA INSTYTUCJONALNA WŁAŚCICIELA ZAGRANICZNEGO
 • IMIĘ I NAZWISKO OSOBY WYPEŁNIAJĄCEJ ANKIETĘ
 • ADRES E-MAIL DO OSOBY WYPEŁNIAJĄCEJ ANKIETĘ
 • PO wybraniu LIST z jednego z 9 działów – niezbędne dane do wzięcia udziału w rankingu są również następujące dane
 •  LICZBA ZLECEŃ OGÓŁEM/ PODPISANYCH UMÓW
 • LICZBA KLIENTÓW OGÓŁEM W RAMACH ŚWIADCZONYCH USŁUG
 • ROZBICIE PRZYCHODÓW
 • OBROTY Z RYNKÓW GIEŁDY
 • WARTOŚĆ AKTYWÓW
 • PRZYCHODY Z LOKAT
 • KRAJ POCHODZENIA KAPITAŁU (NAJWIĘKSI INWESTORZY W SPECJALNYCH STREFACH EKONOMICZNYCH)
 • ŚWIADCZONE USŁUGI
 • WYBRANI KLIENCI/ OBSŁUGIWANE RYNKI
 • GŁÓWNE SEKTORY RYNKU
 • NAZWA INWESTORA (FARMY WIATROWE) (SPECJALNE STREFY EKONOMICZNE W POLSCE)
 • GŁÓWNE OBSZARY DZIAŁALNOŚCI
 • BADANE SEKTORY
 • SPECJALIZACJA / DZIEDZINY
 • PRZYKŁADOWE PROJEKTY I PROGRAMY DZIAŁANIA
 • ZREALIZOWANE INWESTYCJE
 • JĘZYKI JAKIMI POSŁUGUJĄ SIĘ SPECJALIŚCI (FIRMY PRAWNICZE)
 • ILOSĆ PRACOWNIKÓW ZE SZCZEGÓLNYMI LICENCJAMI/ UPRAWNIENIAMI
 • METODY BADAWCZE JAKIMI POSŁUGUJĄ SIĘ FIRMY (FIRMY BADANIA RYNKU)
 • METODY WINDYKACJI (FIRMY WINDYKACYJNE)
 • ILOŚĆ WYDANYCH CERTYFIKATÓW (CENTRA CERTYFIKACJI)
 • WSPÓŁPRACA Z MIĘDZYNARODOWYMI ORGANIZACJAMI (CENTRA CERTYFIKACJI)
 • TYPY I RODZAJ USŁUG/ OBSŁUGIWANYCH IMPREZ/ SPECYFIKACJA TECHNICZNA USŁUG NP. INTERNETOWYCH, KOMPUTEROWYCH
 • UDOGODNIENIA OFEROWANYCH USŁUG / BUDYNKÓW/ POWIERZCHNIA
 • ZAKRES DZIAŁALNOŚCI / OBSZAR/ DOCELOWE PORTY
 • SKŁADKI PRZYPISANE BRUTTO
 • WYPŁACONE ODSZKODOWANIA (TOWARZYSTWA UBEZPIECZEŃ MAJĄTKOWYCH)
 • MARKI WYNAJMOWANYCH SAMOCHODÓW (FIRMY WYPOŻYCZAJĄCE SAMOCHODY)
 • MINIMALNY WIEK WYNAJMUJĄCEGO  SAMOCHÓD (FIRMY WYPOŻYCZAJĄCE SAMOCHODY)

Sposób zbierania danych

Dane zbierane za pośrednictwem serwisu bookoflists.pl można podzielić na dane : świadomie podawane przez Użytkownika serwisu, aby zapewnić Użytkownikowi/ Firmie występowanie w listach rankingowych

 1. W sposób bierny – zbierane są dane statystyczne.
  • Dane te zawierają informacje na temat : adresu IP, lokalizacji geograficznej (kraj, region, miasto), typie i języku przeglądarki, rozdzielczości ekranu komputera i inne dane, które Administrator zobowiązuje się wykorzystywać tylko i wyłącznie w celach technicznych lub statystycznych.

Odpowiedzialność i ograniczenia

 1. Dokładamy wszelkich starań, aby nasz serwis był jak najbardziej dokładny oraz zawierał rzetelne informacje – jednak Administrator nie ponosi odpowiedzialności za dane oraz treść informacji na temat podmiotu gospodarczego, które są podawane i wypełniane w formularzach.
 2. Nie gwarantujemy, że informacje podawane nam w kwestionariuszach są dokładne, pełne lub aktualne.
 3. W trosce o cel nadrzędny – Administrator ma prawo, aby przeglądać, redagować i usuwać materiał, który po sprawdzeniu przez ekspertów „Book of Lists” uznany został za niestosowny oraz niezgodny z prawdą.
 4. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za straty lub utracone korzyści Użytkownika mające związek z korzystaniem z List, niewłaściwym funkcjonowaniem sieci Internet bądź straty powstałe w wyniku działań osób trzecich.
  • Administrator nie ponosi odpowiedzialności za brak zgody „Wybranych klientów” na upublicznienie faktu korzystania przez nich z usług danej FIRMY. Za powyższy brak zgody odpowiada wyłącznie FIRMA.
 5. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w pracy Serwisu, spowodowane zakłóceniami w dostępie do Internetu, awariami, przerwami technicznymi, działaniem siły wyższej, utratą danych lub niedozwoloną ingerencją Użytkowników.
  • W nawiązaniu do Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Administrator zastrzega sobie prawo do wstrzymania dostępu do Usługi Użytkownikowi, który:
   • wykorzystuje usługę do celów niezgodnych z jej przeznaczeniem lub na szkodę osób trzecich narusza obowiązujące prawo, postanowienia Niniejszego Regulaminu lub dobre obyczaje.

Wymagania techniczne

 1. Dostęp do serwisu bookoflists.pl jest możliwy dla wszystkich Użytkowników przy pomocy popularnych przeglądarek internetowych, systemów operacyjnych, typów komputerów oraz typów połączeń internetowych.
 2. Nie gwarantujemy jednak, że każda kombinacja tych czynników umożliwia prawidłowe wyświetlanie zawartości Serwisu.

Hasła i loginy do serwisu

 1. Użytkownicy, którzy wypełnili formularz rejestracja otrzymują e-mailem hasło i login do swojego konta.
 2. Administrator nie bierze odpowiedzialności za nieprawidłowe zabezpieczenie hasła i wynikające z tego skutki jak również nie wyraża zgody na udostępnianie/ dzielenie się hasłem z osobami trzecimi.
 3. W przypadku gdyby padło podejrzenie, że hasło zostało wykradzione, zaleca się natychmiast zmienić je w Ustawieniach – jak również informować Administratora o każdym nadużyciu w stosunku do loginów i haseł, naruszeniu prywatności Użytkownika.
 4. W tym celu proszę o wysłanie e-maila na adres: bookoflists@valkea.com

Bezpieczeństwo danych, płatności kartą, pliki cookies

Administrator przetwarza dane i przechowuje informacje pozyskane przez serwis bookoflists.pl z zachowaniem odpowiednich środków bezpieczeństwa według wymagań polskiego prawa

 1. Pliki „cookies” służą do identyfikacji strony Użytkownika, zapamiętania jej ustawień oraz ułatwienia nawigacji na Stronie.
 2. Każdy Użytkownik może samodzielnie kontrolować (przeglądać, kasować) pliki „cookies” na komputerze, którego używa.
 3. Niezależnie jednak obecnie dostępne przeglądarki internetowe pozwalają na blokadę zapisu plików „cookies”.
 4. Może się wówczas zdarzyć, że niektóre części strony nie będą działać poprawnie.

Płatności kartą kredytową są dokonywane przez bezpieczny system autoryzacji kart przez centrum autoryzacyjne E-CARD i przy współpracy z bankiem, który wydał kartę.

 1. W żadnym wypadku Valkea Media S.A nie przechowuje ani nie ma dostępu do danych numerów kart czy danych dostępu do konta bankowego, którymi dokonywane są transakcje.

Cele marketingowe

 1. Zgodnie z Ustawami z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo Telekomunikacyjne oraz z dnia 18 lipca 2002 r o świadczeniu usług drogą elektroniczną – Valkea Media S.A zastrzega sobie prawo do przesyłania informacji na podany adres e-mail odnośnie akcji promocyjnych i marketingowych związanych z działalnością wydawnictwa czyli np. informacje na temat nowych publikacji wydawanych przez Valkea Media S.A, informacje na temat powstawania nowych rankingów w publikacji, prośby odnośnie aktualizacji danych do nowej edycji Book of Lists, informacje na temat wydarzeń towarzyszącym publikacjom, informacje merytoryczne przygotowane przez ekspertów i firmy biznesowe współpracujące z wydawnictwem. Jak również zastrzegamy sobie prawo do przesyłania innych informacji marketingowych nie wymienionych powyżej.
 2. Jeżeli nie wyrażasz zgody na otrzymywanie informacji marketingowych prosimy o przesłanie e-mail na adres : bookoflists@valkea.com

Reklamacje

Reklamacje prosimy zgłaszać drogą elektroniczną na adres: bookoflists@valkea.com lub listem poleconym: VALKEA MEDIA S.A, Ficowskiego 15, 01-747 Warszawa (z dopiskiem Book of Lists).

 1. W reklamacji należy podawać: imię, nazwisko i dokładny adres korespondencyjny składającego reklamację. Należy opisać przedmiot i powód reklamacji.
 2. Reklamacje rozpatrywane będą przez Administratora w ciągu 14 dni od ich otrzymania.
 3. O sposobie i przedmiocie rozpatrzenia reklamacji poinformujemy drogą, jaką została ona złożona do redakcji.

Przepisy końcowe

 1. Administrator zastrzega sobie prawo do dokonania zmian w Regulaminie i opublikowania ich na stronie serwisu www.bookoflist.pl
 2. Każdy Użytkownik wchodząc na stronę www.bookoflists.pl oświadcza, że akceptuje warunki dotyczące korzystania z serwisu i dostępu do rankingu.
 3. Wszelkie prawa do zawartości stron/ podstron serwisu są zastrzeżone.
 4. Bez pisemnej zgody VALKEA Media S.A żadna z części strony nie może być w części lub całości transmitowana, rozpowszechniana, utrwalana, reprodukowana lub w inny sposób wykorzystywana.
 5. Znaki handlowe, usługowe umieszczone na stronie www.bookoflists.pl, nazwa i logo Valkea Media S.A, stanowią własność intelektualną i handlową.
 6. Dotyczy to również logotypów, które zamieszczone są przez firmy w celach marketingowych. Korzystanie z tych dóbr powinno być poprzedzone uzyskaniem zgody uprawnionego na piśmie.
 7. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe z dostępu do serwisu lub niewłaściwego wykorzystywania (w tym także naruszenia praw własności intelektualnych osób trzecich) informacji udostępnionych w rankingach.
 8. Regulamin wchodzi w życie z dniem opublikowania na stronie internetowej Serwisu.